Lidé na EKOmy

path d="m72 72v-72h-72v72h72m-36-48.618 20.269 20.203s-3.3512 3.3623-3.3512 3.3623l-16.918-16.863-16.918 16.863s-3.3512-3.3623-3.3512-3.3623l20.269-20.203">

Lidé na EKOmy